buszrendelés,buszbérlés,személyszállítás,buszkölcsönzés

AUTÓBUSZBÉRLÉS, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS belföldön és külföldön


 • Autóbuszbérbeadás gépkocsivezetővel, belföldi és külföldi utakra egyaránt.
 • Külföldi körutazásokhoz, nyaralásokhoz, sítúrákhoz full extrás autóbuszok biztosítása.
 • Gyermekszállítás
 • Városnézések 
 • Transzferek:
 • Céges rendezvényekre, esküvőkre csoportok szállítása. 
Az autóbusz megrendeléséhez és árajánlat elkészítéséhez az alábbi információkra van szükségünk :
 • Megrendelő neve és pontos címe.
 • Kapcsolattartó neve és elérhetősége (email, telefon) 
 • Kiállás pontos helye,dátuma és időpontja.
 • A visszaérkezés várható időpontja.
 • Célállomás pontos címe, illetve a napi programok leírása.
Vezetési idő:
 • A napi vezetési idő legfeljebb 9 óra, amely hetente két alkalommal 10 órára emelhető.
 • A heti vezetési idő az 56 órát, két egymást követő hét során a 90 órát nem haladhatja meg.
 • A megszakítás nélküli vezetési idő négy és fél óra. Ezt követően meg kell szakítani a vezetési időt. A megszakítás időtartama minimum 45 perc. A vezetésközi szünet felosztható két vagy három részre, legkevesebb 15 perces időtartamra. A maximális egybefüggő 4,5 órás vezetés után viszont kötelező a háromnegyed órás vezetési szünet kivétele! A vezetés közi szünet idején munka nem végezhető.
Pihenőidő:
 • A napi pihenőidő egy fő vezető esetében legalább 11 óra. Ez az időtartam hetente három alkalommal - a hétvégi pótlás mellett - 9 órára csökkenthető.
 • A heti pihenőidő, ha a lakóhelyén vagy a telephelyén veszi ki a pihenőidőt, megszakítás nélkül 45 óra. Ha a gépkocsivezető a heti pihenőidejét nem a lakóhelyén vagy a telephelyén veszi ki akkor a legkevesebb pihenőidő 24 óra lehet.
 • A hét közben csökkentett napi pihenők elmaradt időtartamai (maximum 3x2 = 6 óra) a heti főpihenővel egyben kell kivennie a gépkocsivezetőnek.
 • Két gépkocsivezetős járat esetében 30 órás időszakonként minimális 8 óra a pihenőidő.
 • A pihenőidő csak álló járművön tölthető el, de csak abban az esetben, ha a gépkocsivezető részére kialakított pihenőhely (hálófülke) áll rendelkezésre. Mozgó járművön - balesetveszély miatt - a fekhelyeken senki sem tartózkodhat.
 
Autópályadíjak:
Magyarország: http://www.autopalya.hu/
Csehország: http://www.premid.cz
Lengyelország: http://www.viatoll.pl
Horvátország: http://www.hak.hr/  (fizetőkapuk)
Olaszország: fizetőkapuk (több üzemeltető)
Franciaország::fizetőkapuk (több üzemeltető)
Spanyolország: fizetőkapuk (több üzemeltető)
Németország (adófizetési kötelezettség): http://www.finanzamt.bayern.de/nuernberg-zentral/


Panaszkezelési szabályzat

A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 26/A §-ában foglaltak alapján a Fitos-Bus Kft., mint különjárati (szerződéses) személyszállítási szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi panaszkezelési szabályzatot teszi közzé:

1. A szabályzat tárgya

Ennek a szabályzatnak a rendelkezéseit kell alkalmazni a Szolgáltató által teljesített szolgáltatást igénybe vevő utasok által szóban előterjesztett vagy írásban benyújtott panaszok, vagy különböző szervezetek által a Szolgáltatóhoz továbbított beadványokban foglaltak kivizsgálására, ha azok közérdekű bejelentésnek javaslatnak vagy panasznak minősülnek.

2. Vonatkozó jogszabályok

 • A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel módosított, a közúti személyszállítási

üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

3. Szolgáltató elérhetőségei

Székhely:1088 Budapest, Szentkirályi utca 11.  fsz. 3
Ügyfélszolgálat:06-1-483-1493 , 06-70-433-3476 1088 Budapest, Szentkirályi utca 11. fsz. 3
Honlap: www.fitos-bus.com
E-mail: fitos-bus@fitos-bus.com

4. Fogalmi meghatározások

a) Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki a szolgáltatást igénybe veszi
b) Szolgáltató: a szabályzattal érintett ügyfelek (utasok) részére szolgáltatást nyújtó vállalkozás
c) Szolgáltatás: ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
d) Közérdekű bejelentés, javaslat: a közérdekű bejelentés olyan körülményekre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a szolgáltatást igénybevevők széles körének érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
e) Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog-, vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más, jogilag szabályozott – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá. A Szolgáltatónál panasznak minősül minden személyszállítási és műszaki szolgáltatással, illetve járulékos és egyéb tevékenységgel, ügyintézéssel összefüggő, sérelmet tartalmazó beadvány.

5. A panasz formái

a) Szóbeli panasz:

 • személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán
 • telefonon a Szolgáltató által megjelölt elérhetőségen.

A szóbeli panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, illetőleg ha arra lehetőség van, haladéktalanul orvosolja.

b) Írásbeli panasz:

 • postai úton a Szolgáltató ügyfélszolgálatára
 • elektronikus levélben – melyben a panasztevő személye egyértelműen

beazonosítható – a Szolgáltató elektronikus elérhetőségeinél feltüntetett e-mail címre.

Az írásban beérkezett panaszra a Szolgáltató a beérkezést követő 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad.

6. Panaszok, bejelentések kezelésének szabályai

6.1. A bejelentés alapján feljegyzést kell készíteni az ügy elbírálása szempontjából valamennyi lényeges körülményről.

6.2. Személyesen tett panasz esetén a feljegyzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a bejelentő neve, valamely elérhetősége (lehetőség szerint lakcíme, vagy e- mail címe);
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
c) a bejelentő panaszának részletes leírása, a bejelentő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
d) a feljegyzést felvevő személy és – telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a bejelentő aláírása;
e) a feljegyzés felvételének helye, ideje;
f) a panasz egyedi azonosítószáma.

6.3. Írásbeli panasz esetén a panasz elbírálásához szükség a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz.

6.4. Az írásbeli panasz érvényességi kelléke a bejelentő aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni.

6.5. A Szolgáltató a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti az
ügyféltől:

a) neve;
b) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
c) telefonszáma;
d) értesítés módja;
e) panasszal érintett szolgáltatás;
f) panasz leírása, oka;
g) panaszos igénye;
h) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
i) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. A Szolgáltató képviselője a bejelentőt meghallgathatja, ha a panasz, illetve a bejelentés kivizsgálása azt szükségessé teszi.

6.6. Mellőzhető a panasz vizsgálata:

a) névtelen bejelentés esetén;
b) ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő panaszát;
c) az ugyanazon bejelentőtől származó ismételt (korábbival azonos tartalmú) bejelentés esetén. (Nem tartozik ide az olyan eset, amikor a panasztevő egy ügy elintézését nem tartja kielégítőnek, ezért a panasz felülvizsgálatát kéri. Az ilyen eseteket az eredeti üggyel összefüggő folyamodványnak kell tekinteni.)

6.7. Ha nincs lehetőség arra, hogy a panaszt a Szolgáltató vizsgálja ki és rendezze, meg kell adni a bejelentőnek az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

6.7. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetve a közérdekű bejelentésmegtétele miatt. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervezet részére adhatók át. A bejelentő adati egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

6.8. A Szolgáltató az írásban érkezett panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

7. Intézkedések a panasz alapján

7.1. A panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha az helytállónak bizonyul – gondoskodni kell:

a) jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c) az okozott sérelem orvoslásáról,
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

7.2. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat. Az ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

7.3. A panasz tárgya szerint a jogorvoslat fórumai lehetnek:

a) az illetékes megyei, vagy fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége;
b) az illetékes megyei, vagy budapesti békéltető testület;
c) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya (1066 Budapest, Teréz krt. 38., levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., e-mail cím: puf@nfm.gov.hu)

8 Záró rendelkezések

8.1. Ez a szabályzat az autóbuszos hatóság által történő jóváhagyását követően, a
Szolgáltató hivatalos honlapján történő közzététele napján lép hatályba.

8.2. A szabályzatot Szolgáltató a ügyfélszolgálatán az ügyfelek számára nyitva álló
helyiségében, hirdetményként is közzé teszi.

 

Budapest, 2017. szeptember.12


buszbérlés,buszrendelés,buszkölcsönzés,személyszállítás